Kategoria: Aktualności

Białe Miasteczko 2.0

PROTEST 11 WRZEŚNIA 2021 Warszawa. Wielka manifestacja wszystkich zawodów ochrony zdrowia, która zakończyła się utworzeniem Białego Miasteczka 2.0.

Postulaty:

241635885_4270852012991213_324367129329619469_n

Każdego dnia inny Region jest na “posterunku” w Białym Miasteczku. 04.10.2021 roku tym Regionem był Region Łódzki. 05.10.2021r. wspieraliśmy także inny Region. Fotorelacja z Białego Miasteczka w Galerii

Manifestacja Zawodów Medycznych – 11 wrzesień 2021

Dziękujemy Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy poświęcając swój wolny czas byli dzisiaj na Manifestacji Zawodów Medycznych w Warszawie. Dziękujemy pacjentom, którzy stający przy drodze przemarszu dziękowali nam za nasze poświęcenie.
W jedności siła, chcielibyśmy, abyśmy na co dzień byli tak zwarci i gotowi do działania. Związek Zawodowy to organizacja do której należymy dobrowolnie. Pamiętajmy, aby Związek coś osiągnął musi mieć wsparcie. Większość z nas niestety kończy już karierę zawodową. Zadbajmy o to, aby młode pokolenie, które wchodzi do zawodu również poczuło “ducha” związkowca. Pamiętajmy, musimy być razem. W naszym zawodzie ważne jest wykształcenie, ale ważne jest również doświadczenie. Uczymy się od starszych. Dlatego tak ważne jest to, aby nasze postulaty dotarły do rządzących. Dziękujemy jeszcze raz. Pozdrawiamy
Zarząd Regionu Łódzkiego
OZZPiP

WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA: WARSZAWA, 11 WRZEŚNIA 2021

W dniu 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w którego w skład wchodzą przedstawiciele 11 samorządów i związków zawodowych z branzy ochrony zdrowia.

Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP Komitet postuluje o:

  • znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
  • zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
  • zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
  • podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
  • zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

NA 11 WRZEŚNIA 2021 r. NA GODZINĘ 12:00 ZAPLANOWANO W WARSZAWIE WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA – już teraz zachęcamy do przyjazdu do Warszawy i udziału w proteście!

Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

15 CZERWCA 2021 – Manifestacja: MEDYCY POD SEJMEM. DZIEŃ TESTU WIARYGODNOŚCI POLITYKÓW

We wtorek 15 czerwca 2021 r. przed Sejmem Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych organizuje manifestację, na którą przybędą pielęgniarki, pielęgniarze i położni oraz zrzeszeni w Forum Związków Zawodowych fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiologii, fizjoterapii i analityki medycznej, ratownicy medyczni oraz współpracujący z FZZ lekarze i farmaceuci  oraz przedstawiciele zawodów niemedycznych z całej Polski.

W tym dniu ma odbyć się ostateczne głosowanie posłów nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, którą wraz z trzema poprawkami w czwartek 10 czerwca br. PRZYJĄŁ JEDNOGŁOŚNIE SENAT RP. W głosowaniu wzięło udział 98 SENATORÓW – wszyscy głosowali ZA USTAWĄ Z POPRAWKAMI.

Nowelizacja ustawy będąca projektem rządowym i nazywana potocznie „ustawą Niedzielskiego” była głównym powodem wielkiego protestu 12 maja br. zorganizowanego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przed Sejmem i Kancelarią Premiera RP oraz pierwszej fali strajków ostrzegawczych i akcji protestacyjnych w całym kraju 7 czerwca br.

Przyjęcie przez Sejm ustawy z poprawkami Senatu to pierwszy krok do poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów poprzez godne traktowanie pracowników ochrony zdrowia.

15 CZERWCA będzie DNIEM TESTU WIARYGODNOŚCI POLITYKÓW obiecujących obywatelom RP od lat zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych, zmniejszenie kolejek, zniesieni limitów do specjalistów i wyższe wynagrodzenia kadr medycznych.

ODRZUCENIE PRZEZ SEJM POPRAWEK SENATU PRZEKREŚLI ZAPOWIADANĄ PO RAZ KOLEJNY POPRAWĘ JAKOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA.

NIE MA SAMOOBSŁUGOWYCH SZPITALI!

NIE MA GODNYCH WYNAGRODZEŃ – NIE MA MEDYKÓW – NIE MA LECZENIA!

Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

źródło: ozzpip.pl

Manifestacja – 7 czerwca 2021r.

PROTEST PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

7 CZERWCA 2021 r.

Koleżanki i koledzy:

 7 czerwca 2021 r. na ul. Piotrkowskiej 104, przed Urzędem Wojewódzkim w Łodzi odbył się protest pielęgniarek i położnych.

Walczymy o:

  1. wprowadzenie do Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych właściwych współczynników pracy, gwarantujących wynagrodzenia pielęgniarek i położnych na godziwym poziomie.

Proponowane obecnie przez rząd współczynniki pracy dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych budzą nasz stanowczy sprzeciw. Powodują, że znaczna część pielęgniarek i położnych może w ogóle nie otrzymać podwyżki. Propozycje rządu będą również prowadziły do obniżenia prestiżu zawodu – największa grupa pielęgniarek i położnych – zrównana będzie z zawodami posiadającymi znacznie niższe kwalifikacje.

  1. określenie norm pielęgniarek i położnych, które stanowiły będą rzeczywistą gwarancję bezpieczeństwa pacjentów i właściwych warunków pracy pielęgniarek i położnych.

Obecne normy zatrudnienia nie określają wymaganej liczby pielęgniarek i położnych na dyżurze – w konsekwencji gwarancja bezpieczeństwa pacjentów i właściwych warunków pracy jest często fikcją. Ponadto zawieszanie norm (w konsekwencji zawieszenie gwarancji bezpieczeństwa pacjentów, pielęgniarek i położnych) uważamy za niedopuszczane.

  1. realizację przyjętej w 2017 r. Strategii Na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce.

Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Jako obszary priorytetowe Strategia przyjęła: kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek i położnych, określenie roli i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń, warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodu pielęgniarek i położnych. Niestety – założenia te nie są realizowane.

 

Realizacja powyższych postulatów prowadzić będzie do stworzenia właściwych warunków pracy i wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. W konsekwencji pozwoli na zagwarantowanie opieki medycznej pacjentom przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i położniczą. Naszym zawodom zostanie nadany właściwy prestiż.

Każdą pielęgniarkę i położną, jak również przedstawicieli innych zawodów, którym bliskie są powyższe postulaty, zapraszamy do wsparcia protestu.

Postawa każdej z nas ma olbrzymie znacznie.

7 CZERWCA 2021

7 czerwca 2021 – Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, godz. 11.00. Zapraszam Koleżanki Pielęgniarki i Kolegów Pielęgniarzy na Manifestację w obranie naszych warunków płacy i pracy. Kolejny rok schodzi , a My dalej w tym samym miejscu. Może jednak solidarność zawodowa zwycięży. 😢🤔👩‍⚕️👨‍⚕️💉💉💉

KOMUNIKAT Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZPIP PO FIASKU ROZMÓW Z MINISTREM ZDROWIA W DNIU 17.05.2021R.

Warszawa, 18.05.2021r.

 

KOMUNIKAT
Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU KRAJOWEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
PO FIASKU ROZMÓW Z MINISTREM ZDROWIA
W DNIU 17.05.2021R.

 

W dniu 18.05.2021r. zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, którego głównym tematem było ustalenie harmonogramu dalszych działań związanych z prowadzeniem sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych na poziomie lokalnym
i krajowym po fiasku rozmów z Ministrem Zdrowia.

Zarząd Krajowy przyjął następujący harmonogram działań Związku:

W dniu 18.05.2021 Forum Związków Zawodowych (w którym zrzeszony jest OZZPiP) nie weźmie udziału
w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, zwołanego dzisiaj w godzinach porannych. W naszej ocenie dotychczasowa formuła dialogu z Ministrem Zdrowia wyczerpała się.

W dniu 19.05.2021 odbędzie się Posiedzenie Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych poświęcone aktualnej sytuacji.

W dniach 19-21.05.2021 odbędzie się Posiedzenie Sejmu RP. Związek obecnie prowadzi rozmowy
z klubami i kołami parlamentarnymi. Wprowadzane obecnie siłowo rozwiązania płacowe są zaprzeczeniem zapisów Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, przyjętej przez Radę Ministrów w 2019r.

W dniach 24-28.05.2021 odbędzie się posiedzenie Prezydium Forum Związków Zawodowych, które uzgodni formę wsparcia działań OZZPiP oraz Branży Ochrony Zdrowia w prowadzonych akcjach protestacyjnych przez pielęgniarki i położne.

W dniu 27.05.2021 odbędzie się posiedzenie wspólne Przewodniczących Regionów OZZPiP i Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych jako kontynuacja działań w ramach podpisanego w 2015r. Porozumienia o współpracy.

W dniu 7.06.2021 PRZEPROWADZONY ZOSTANIE STRAJK OSTRZEGAWCZY W SZPITALACH NA TERENIE CAŁEJ POLSKI I AKCJE SOLIDARNOŚCIOWE WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.

 

Za Zarząd

(-) Krystyna Ptok

Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH OZZPIP Z MINISTREM ZDROWIA ADAMEM NIEDZIELSKIM

KOMUNIKAT
PO ROZMOWACH
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Z MINISTREM ZDROWIA ADAMEM NIEDZIELSKIM

 

W poniedziałek 17 maja 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się̨ spotkanie delegacji władz Związku z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim, na które OZZPiP zaprosił przedstawicieli Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Do spotkania doszło w związku z postawionym przez OZZPiP w ubiegły czwartek (13.05.2021) Ministrowi Zdrowia ultimatum na przedstawienie ostatecznych rozwiązań dotyczących przygotowywanych zmian zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych.

Tuż przed rozpoczęciem rozmów okazało się̨, że bez wiedzy i zgody wnioskodawcy spotkania Minister Zdrowia „doprosił” do udziału w rozmowach przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Tym samym jako niezależny w swojej działalności związek zawodowy zostaliśmy przez Ministra Zdrowia pozbawieni możliwości indywidualnego spotkania ze stroną rządowa. Uzgodnione spotkanie nie miało być obradami Zespołu Trójstronnego, którego dzisiejsze posiedzenie zostało zresztą odwołane.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych uznali taki tryb poszerzania przez Ministra grona osób uczestniczących w rozmowach za nielicujący z urzędem ministra w rządzie RP.

Podczas ogłoszonej przerwy delegacja OZZPiP przeprowadziła telefoniczne konsultacje z członkami Zarządu Krajowego, w wyniku których podjęto decyzję o opuszczeniu spotkania. W tych okolicznościach rozmowy ostatniej szansy zostały zerwane.

W związku z takim przebiegiem dzisiejszych rozmów Krystyna Ptok, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zwróciła się̨ do Doroty Gardias, Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych z wnioskiem o pilną interwencję w tej sprawie Rady Dialogu Społecznego. W opinii przewodniczącej OZZPiP prowadzenie dialogu z Ministerstwem Zdrowia jest nieefektywne. Rada Dialogu Społecznego stanowi ostatnią szansę na realny dialog środowisk związkowych z rządem.

Zerwanie rozmów z Ministrem Zdrowia nie zmienia planu działań Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – obrady nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Krajowego OZZPiP, na których będzie ustalany harmonogram kolejnych działań podejmowanych przez Związek, będą kontynuowane we wtorek 18 maja 2021 r.

Za Zarząd

(-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, 17.05.2021 r.