Manifestacja – 7 czerwca 2021r.

PROTEST PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

7 CZERWCA 2021 r.

Koleżanki i koledzy:

 7 czerwca 2021 r. na ul. Piotrkowskiej 104, przed Urzędem Wojewódzkim w Łodzi odbył się protest pielęgniarek i położnych.

Walczymy o:

  1. wprowadzenie do Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych właściwych współczynników pracy, gwarantujących wynagrodzenia pielęgniarek i położnych na godziwym poziomie.

Proponowane obecnie przez rząd współczynniki pracy dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych budzą nasz stanowczy sprzeciw. Powodują, że znaczna część pielęgniarek i położnych może w ogóle nie otrzymać podwyżki. Propozycje rządu będą również prowadziły do obniżenia prestiżu zawodu – największa grupa pielęgniarek i położnych – zrównana będzie z zawodami posiadającymi znacznie niższe kwalifikacje.

  1. określenie norm pielęgniarek i położnych, które stanowiły będą rzeczywistą gwarancję bezpieczeństwa pacjentów i właściwych warunków pracy pielęgniarek i położnych.

Obecne normy zatrudnienia nie określają wymaganej liczby pielęgniarek i położnych na dyżurze – w konsekwencji gwarancja bezpieczeństwa pacjentów i właściwych warunków pracy jest często fikcją. Ponadto zawieszanie norm (w konsekwencji zawieszenie gwarancji bezpieczeństwa pacjentów, pielęgniarek i położnych) uważamy za niedopuszczane.

  1. realizację przyjętej w 2017 r. Strategii Na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce.

Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Jako obszary priorytetowe Strategia przyjęła: kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek i położnych, określenie roli i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń, warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodu pielęgniarek i położnych. Niestety – założenia te nie są realizowane.

 

Realizacja powyższych postulatów prowadzić będzie do stworzenia właściwych warunków pracy i wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. W konsekwencji pozwoli na zagwarantowanie opieki medycznej pacjentom przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i położniczą. Naszym zawodom zostanie nadany właściwy prestiż.

Każdą pielęgniarkę i położną, jak również przedstawicieli innych zawodów, którym bliskie są powyższe postulaty, zapraszamy do wsparcia protestu.

Postawa każdej z nas ma olbrzymie znacznie.