Tag: slider

Białe Miasteczko 2.0

PROTEST 11 WRZEŚNIA 2021 Warszawa. Wielka manifestacja wszystkich zawodów ochrony zdrowia, która zakończyła się utworzeniem Białego Miasteczka 2.0.

Postulaty:

241635885_4270852012991213_324367129329619469_n

Każdego dnia inny Region jest na “posterunku” w Białym Miasteczku. 04.10.2021 roku tym Regionem był Region Łódzki. 05.10.2021r. wspieraliśmy także inny Region. Fotorelacja z Białego Miasteczka w Galerii

Manifestacja Zawodów Medycznych – 11 wrzesień 2021

Dziękujemy Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy poświęcając swój wolny czas byli dzisiaj na Manifestacji Zawodów Medycznych w Warszawie. Dziękujemy pacjentom, którzy stający przy drodze przemarszu dziękowali nam za nasze poświęcenie.
W jedności siła, chcielibyśmy, abyśmy na co dzień byli tak zwarci i gotowi do działania. Związek Zawodowy to organizacja do której należymy dobrowolnie. Pamiętajmy, aby Związek coś osiągnął musi mieć wsparcie. Większość z nas niestety kończy już karierę zawodową. Zadbajmy o to, aby młode pokolenie, które wchodzi do zawodu również poczuło “ducha” związkowca. Pamiętajmy, musimy być razem. W naszym zawodzie ważne jest wykształcenie, ale ważne jest również doświadczenie. Uczymy się od starszych. Dlatego tak ważne jest to, aby nasze postulaty dotarły do rządzących. Dziękujemy jeszcze raz. Pozdrawiamy
Zarząd Regionu Łódzkiego
OZZPiP

WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA: WARSZAWA, 11 WRZEŚNIA 2021

W dniu 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w którego w skład wchodzą przedstawiciele 11 samorządów i związków zawodowych z branzy ochrony zdrowia.

Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP Komitet postuluje o:

  • znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
  • zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
  • zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
  • podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
  • zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

NA 11 WRZEŚNIA 2021 r. NA GODZINĘ 12:00 ZAPLANOWANO W WARSZAWIE WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA – już teraz zachęcamy do przyjazdu do Warszawy i udziału w proteście!

Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

Manifestacja – 7 czerwca 2021r.

PROTEST PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

7 CZERWCA 2021 r.

Koleżanki i koledzy:

 7 czerwca 2021 r. na ul. Piotrkowskiej 104, przed Urzędem Wojewódzkim w Łodzi odbył się protest pielęgniarek i położnych.

Walczymy o:

  1. wprowadzenie do Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych właściwych współczynników pracy, gwarantujących wynagrodzenia pielęgniarek i położnych na godziwym poziomie.

Proponowane obecnie przez rząd współczynniki pracy dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych budzą nasz stanowczy sprzeciw. Powodują, że znaczna część pielęgniarek i położnych może w ogóle nie otrzymać podwyżki. Propozycje rządu będą również prowadziły do obniżenia prestiżu zawodu – największa grupa pielęgniarek i położnych – zrównana będzie z zawodami posiadającymi znacznie niższe kwalifikacje.

  1. określenie norm pielęgniarek i położnych, które stanowiły będą rzeczywistą gwarancję bezpieczeństwa pacjentów i właściwych warunków pracy pielęgniarek i położnych.

Obecne normy zatrudnienia nie określają wymaganej liczby pielęgniarek i położnych na dyżurze – w konsekwencji gwarancja bezpieczeństwa pacjentów i właściwych warunków pracy jest często fikcją. Ponadto zawieszanie norm (w konsekwencji zawieszenie gwarancji bezpieczeństwa pacjentów, pielęgniarek i położnych) uważamy za niedopuszczane.

  1. realizację przyjętej w 2017 r. Strategii Na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce.

Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Jako obszary priorytetowe Strategia przyjęła: kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek i położnych, określenie roli i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń, warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodu pielęgniarek i położnych. Niestety – założenia te nie są realizowane.

 

Realizacja powyższych postulatów prowadzić będzie do stworzenia właściwych warunków pracy i wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. W konsekwencji pozwoli na zagwarantowanie opieki medycznej pacjentom przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i położniczą. Naszym zawodom zostanie nadany właściwy prestiż.

Każdą pielęgniarkę i położną, jak również przedstawicieli innych zawodów, którym bliskie są powyższe postulaty, zapraszamy do wsparcia protestu.

Postawa każdej z nas ma olbrzymie znacznie.