List Otwarty OZZPiP do Pracodawców

Warszawa, 4.11.2020 r.

LIST OTWARTY
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
DO PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
Z DN. 4 LISTOPADA 2020R.

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na podstawie §6 lit. a Statutu Związku („Celem Związku jest ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pielęgniarek i położnych”) apelujemy do pracodawców ochrony zdrowia oraz pielęgniarskiej kadry kierowniczej o podejmowanie rozważnych decyzji zarządczych w okresie walki z epidemią wirusa SARS–CoV–2, które pozwolą na zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów oraz bezpieczeństwa personelu medycznego a tym samym uchronią personel medyczny przed konsekwencjami prawnymi wynikającymi z  obowiązujących przepisów prawa. Najgorszą sytuacją, do jakiej mogą doprowadzić decyzje pracodawcy to brak poczucia bezpieczeństwa pracowników na terenie zakładu pracy.

  • Oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań w zakresie zagwarantowania odpowiedniej liczby personelu medycznego, pomimo zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia znoszącej do 31 grudnia br. minimalne normy zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek w rodzaju świadczeń lecznictwo szpitalne. Nie zwalnia to kierownika podmiotu leczniczego z odpowiedzialności za decyzje zarządcze. Swoboda zarządzania personelem medycznym ograniczona bowiem jest przez obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych.
  • Oczekujemy, aby decyzje co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej oddziałów szpitalnych realizujących poszczególne zakresy świadczeń odbywały się w oparciu o poszanowanie praw pacjentów oraz poszanowanie praw pracowników.
  • Przypominamy, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
  • Przypominamy, że pracodawca zobowiązany jest konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
    w szczególności dotyczące oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku
    (art. 23711a § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy). Informacja o ryzyku zawodowym powinna być przekazywana pracownikowi nie tylko w chwili podejmowania przez niego pracy, ale w każdym przypadku zmian w ryzyku zawodowym (a przecież rozpoczęcie pracy w jednostkach organizacyjnych podmiotu leczniczego dedykowanych do przeciwdziałania COVID-19 stanowi istotną zmianę w ryzyku zawodowym pracowników)!

 (-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

 

Do wiadomości:

  1. Andrzej Kwaliński – Główny Inspektor Pracy.