Kategoria: Aktualności

List Otwarty OZZPiP do Pracodawców

Warszawa, 4.11.2020 r.

LIST OTWARTY
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
DO PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA
Z DN. 4 LISTOPADA 2020R.

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na podstawie §6 lit. a Statutu Związku („Celem Związku jest ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pielęgniarek i położnych”) apelujemy do pracodawców ochrony zdrowia oraz pielęgniarskiej kadry kierowniczej o podejmowanie rozważnych decyzji zarządczych w okresie walki z epidemią wirusa SARS–CoV–2, które pozwolą na zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów oraz bezpieczeństwa personelu medycznego a tym samym uchronią personel medyczny przed konsekwencjami prawnymi wynikającymi z  obowiązujących przepisów prawa. Najgorszą sytuacją, do jakiej mogą doprowadzić decyzje pracodawcy to brak poczucia bezpieczeństwa pracowników na terenie zakładu pracy.

 • Oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań w zakresie zagwarantowania odpowiedniej liczby personelu medycznego, pomimo zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia znoszącej do 31 grudnia br. minimalne normy zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek w rodzaju świadczeń lecznictwo szpitalne. Nie zwalnia to kierownika podmiotu leczniczego z odpowiedzialności za decyzje zarządcze. Swoboda zarządzania personelem medycznym ograniczona bowiem jest przez obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych.
 • Oczekujemy, aby decyzje co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej oddziałów szpitalnych realizujących poszczególne zakresy świadczeń odbywały się w oparciu o poszanowanie praw pacjentów oraz poszanowanie praw pracowników.
 • Przypominamy, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
 • Przypominamy, że pracodawca zobowiązany jest konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  w szczególności dotyczące oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku
  (art. 23711a § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy). Informacja o ryzyku zawodowym powinna być przekazywana pracownikowi nie tylko w chwili podejmowania przez niego pracy, ale w każdym przypadku zmian w ryzyku zawodowym (a przecież rozpoczęcie pracy w jednostkach organizacyjnych podmiotu leczniczego dedykowanych do przeciwdziałania COVID-19 stanowi istotną zmianę w ryzyku zawodowym pracowników)!

 (-) Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP

 

Do wiadomości:

 1. Andrzej Kwaliński – Główny Inspektor Pracy.

Stanowisko Zarządu Krajowego

S T A N O W I S K O
Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
z dn. 28 września 2020 r.

w sprawie planowanej likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych
w Ministerstwie Zdrowia

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuję, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni planowaną likwidacją Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Departament został powołany na podstawie wniosków naszych organizacji zawodowych.

Na przestrzeni 15-letniej działalności Departament Pielęgniarek i Położnych był wielokrotnie wskazywany jako forma doceniania zawodu pielęgniarki i położnej przez kolejnych Ministrów Zdrowia. Działalność  tej jednostki pozwoliła na wypracowanie platformy do wzajemnej współpracy organizacji zrzeszających nasze zawody. To tu spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o naszych problemach zawodowych i sposobach ich rozwiązania. To tu była koordynacja pomiędzy różnymi polami wykonywania naszego zawodu. To tu miały miejsce spotkania konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa, pielęgniarskiej kadry kierowniczej i innych przedstawicieli naszego zawodu.

Rola Departamentu jest teraz szczególnie ważna z uwagi na przyjęty Uchwałą Rady Ministrów dokument „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, w której opracowaniu miał ogromny udział Departament Pielęgniarek i Położnych, oraz ze względu na oczekiwany przez Ministerstwo Zdrowia i system opieki zdrowotnej w Polsce rozwój kompetencji zawodowych, nałożenie na nas dodatkowych obowiązków i poszerzanie odpowiedzialności zawodowej. Niech przykładem tego będzie chociażby wprowadzenie porady pielęgniarki i położnej  jako produktu, który miał być ulepszany w Departamencie Pielęgniarek i Położnych po jego wdrożeniu w życie. Mamy ogromna obawę, że dojdzie do sytuacji, że naszym głosem w Ministerstwie Zdrowia, głosem najliczniejszej grupy  zawodowej w kadrach medycznych, będzie głos przedstawiciela innej grupy zawodowej, nieznającego problemów naszych zawodów. W naszym odczuciu likwidacja  Departamentu Pielęgniarek i Położnych lub włączenie w inną strukturę jest formą deprecjacji zawodu i nietrafionym działaniem w Roku Pielęgniarki i Położnej.

Dla zobrazowania zakresu działań Departamentu, przekazujemy Załącznik.

Wnosimy o zmianę decyzji i pozostawienie Departamentu Pielęgniarek i Położnych w dotychczasowym kształcie w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia.

 


Załącznik nr 1

do Stanowiska Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dn. 28 września 2020 r.
w sprawie planowanej likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

 

Do podstawowych zadań Departamentu Pielęgniarek i Położnych należy:

 1. gromadzenie i analiza danych dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej;
 2. nadzorowanie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych organom samorządów zawodowych pielęgniarek i położnych, w tym przygotowywanie projektów umów oraz nadzór pod względem merytorycznym nad prowadzeniem rozliczeń w zakresie przekazywania dotacji;
 3. współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych przy organizacji
  i prowadzeniu rejestrów pielęgniarek i położnych, w szczególności Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych;
 4. prowadzenie spraw związanych z działalnością konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa;
 5. współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych, w sprawach dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej;
 6. prowadzenie spraw dotyczących przeddyplomowego i podyplomowego kształcenia pielęgniarek i położnych dla obywateli polskich i cudzoziemców, w tym funkcjonowania systemów kształcenia;
 7. nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym nadzór merytoryczny nad opracowaniem i weryfikacją umów na dofinansowanie kształcenia w tym zakresie;
 8. współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie opracowywania standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;
 9. współpraca z Krajową Radą Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych dotycząca nadzoru merytorycznego nad systemem kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych,
  w tym monitoringu uczelni uprawnionych do kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo
  i położnictwo w zakresie spełniania przez uczelnie standardów kształcenia, jakości
  i organizacji procesu kształcenia oraz i obsługa administracyjna jej posiedzeń;
 10. współpraca z samorządami zawodowymi działającymi w ochronie zdrowia w zakresie realizacji nowych rozwiązań systemowych dotyczących spraw zawodowych pielęgniarek
  i położnych;
 11. realizowanie zadań Ministra wynikających z przepisów o działalności leczniczej i prawa pracy w odniesieniu do spraw pracowniczych pielęgniarek i położnych, we współpracy
  z Departamentem Dialogu Społecznego, w tym prowadzenie spraw związanych
  z dostosowaniem krajowych przepisów dotyczących personelu pielęgniarskiego
  i położniczego do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych oraz prowadzenie spraw z zakresu wolontariatu w podmiotach leczniczych, w zakresie spraw dotyczących pielęgniarek i położnych;
 12. prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
  dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
  w zakresie spraw dotyczących pielęgniarek i położnych;
 13. realizowanie zadań Ministra wynikających z przepisów o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych w tym zaskarżanie, we współpracy z Departamentem Prawnym,
  do Sądu Najwyższego uchwał organu samorządu pod zarzutem niezgodności z prawem, zwracanie się do właściwych organów samorządu o podjęcie uchwały w sprawie należącej do właściwości samorządu, opracowywanie, we współpracy z Departamentem Prawnym, skarg kasacyjnych wnoszonych do Sądu Najwyższego od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz gromadzenie prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych i uchwał podejmowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek
  i położnych, w zakresie spraw dotyczących pielęgniarek i położnych;
 14. współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych w zakresie przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;
 15. pełnienie funkcji beneficjenta projektów finansowanych ze źródeł krajowych
  lub zagranicznych w zakresie zdefiniowanym w dokumentach programowych;
 16. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny realizacji obowiązku stosowania przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, ustalonych zgodnie z obwiązującymi przepisami;
 17. prowadzenie spraw w zakresie informowania cudzoziemców i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie możliwości uznawania ich wykształcenia
  i kwalifikacji do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także weryfikacja dokumentów pielęgniarek i położnych w obrocie prawnym
  z zagranicą potwierdzających ich kwalifikacje;
 18. realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

 

Ważne! Dotyczy oświadczeń o ograniczeniu miejsca pracy

Koleżanki i Koledzy,

Do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych docierają sygnały, że zanim wprowadzono przepisy dotyczące możliwości ograniczenia pracy pielęgniarek i położnych, niektórzy zapobiegliwi pracodawcy – wbrew przepisom prawa – dużo wcześniej wprowadzili taki zakaz wobec personelu.

W wielu przypadkach pielęgniarki/położne miały obowiązek podpisania oświadczenia, rezygnacji z pracy, a wszystko pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Aktualne przepisy są czytelne. Zakaz dodatkowej pracy dotyczy określonych podmiotów leczniczych tylko tych, które znalazły się w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (jest to szczegółowo uregulowane, o czym piszemy poniżej). Wykaz tych podmiotów leczniczych  ze wszystkich województw  w Polsce dostępny jest stronach  Oddziałów Wojewódzkich lub na stronie Centrali NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wykazy-placowek-udzielajacych-swiadczen-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-rozprzestrzenianiu-koronawirusa,7624.html

Uwaga ! Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Zakaz dodatkowej pracy dotyczy wszystkich pracowników – pielęgniarek i położnych w szpitalach jednoimiennych, ale także pracowników podmiotów leczniczych, gdzie zostały wyodrębnione komórki organizacyjne, w których są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zakaz dodatkowej pracy w podmiotach leczniczych, gdzie utworzone są wyodrębnione komórki nie dotyczy wszystkich pracowników tych podmiotów, lecz tych którzy wykonują pracę w tej komórce organizacyjnej i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (w tym uczestniczą w ich transporcie). Pracodawca winien utworzyć wykaz takich stanowisk.

Jeżeli w Waszym podmiocie leczniczym nie utworzono wykazu stanowisk, lecz oświadczenia zbierano bez względu na przytoczone i aktualnie obowiązujące przepisy masz prawo cofnąć to oświadczenie jako bezprawne (złożone pod wpływem błędu).

Załączone cofnięcie oświadczenia woli dotyczy sytuacji, gdy pracodawca bezprawnie zobowiązał pracowników – pielęgniarki i położne do rezygnacji z dodatkowego miejsca zatrudnienia
w warunkach epidemii.

Pismo winna złożyć indywidualnie każda pielęgniarką i położna, która wcześniej złożyła oświadczenie – zobowiązanie do ograniczenia zatrudnienia.

Bądźmy zawsze razem! W jedności siła!

Z życzeniami zdrowia, pozostając do Waszej dyspozycji.

Przewodnicząca

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych

Kli(-) Krystyna Ptok

WZÓR COFNIĘCIA OŚWIADCZENIA MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ ⇓

12 Maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

12 Maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Drogie Koleżanki Pielęgniarki, Drodzy Koledzy Pielęgniarze,

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki życzę, Wam dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, aby wykonując ten zawód spełniały się Wasze zamierzenia zawodowe, aby realizacja zawodowych obowiązków łączyła się z satysfakcją zarówno materialną, jak też wyrażającą się w serdeczności ze strony pacjentów i ich rodzin oraz w uznaniu społecznym.

Za Zarząd Regionu Łódzkiego OZZPiP

Przewodniczący

Zdzisław Bujas

Dzień Położnej

Z okazji Dnia Położnej życzymy Koleżankom i Kolegom, aby każdy nowy dzień w Waszej pracy zawodowej, niósł za sobą odkrywanie jej pozytywnych stron, przyniósł wiele satysfakcji z wykonywania trudnych i odpowiedzialnych zadań. W życiu osobistym życzymy spełnienia marzeń, pomyślności i dużo zdrowia.

W imieniu Zarządu Regionu Łódzkiego

Przewodniczący

Zdzisław Bujas

OGŁOSZENIE

W związku z sytuacją epidemiczną Biuro Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP będzie nieczynne do odwołania. W sprawach nagłych proszę o kontakt z Panem Przewodniczącym – Zdzisławem Bujas, wiceprzewodniczącą – Jolantą Korbicką, Iwoną Darmach, Mecenasem – Maciejem Jabłońskim i pracownicą biura – Barbarą Jagodzińską.

Za utrudnienia przepraszamy.

Prezydium ZRŁ OZZPiP.